• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • red color
  • green color
บทสรุปผู้บริหาร
แนวทางการประเมินการแพทย์ทางเลือกในประเทศไทย PDF พิมพ์ อีเมล

 แนวทางการประเมินการแพทย์ทางเลือกในประเทศไทย

นพ.เทวัญ  ธานีรัตน์

ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ทางเลือก

การแพทย์ หมายถึง ขบวนการหรือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ต้องอาศัยศิลปะร่วมด้วย เพื่อกระทำต่อร่างกายและจิตใจ โดยมุ่งหมายให้ ร่างกายและจิตใจ สามารถทำงานได้อย่างปกติหรือดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งต้องอาศัยขบวนการวินิจฉัย บำบัด รักษา ป้องกันและขบวนการฟื้นฟูสภาพ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างร่วมกันในปัจจุบันมีการแบ่งการแพทย์ออกเป็นระบบอีกหลายระบบ หลังจากที่แต่ละประเทศได้มีกฎหมายกำหนดให้อาชีพของแพทย์เป็นวิชาชีพเฉพาะ ที่บุคคลโดยทั่วไปจะเป็นแพทย์ได้จะต้องมีความรู้และผ่านกระบวนทางการศึกษาและมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น  ซึ่งวิชาชีพทางการแพทย์ของแพทย์แผนปัจจุบันที่อาศัยแบบแผนแบบตะวันตกซึ่งพัฒนาต่อเนื่องมา หลายประเทศทั่วโลกได้ยึดถือเป็นการแพทย์หลัก  ในประเทศไทยเรียกผู้ที่มีอาชีพเป็นแพทย์ว่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมนอกจากแพทย์แผนปัจจุบันแล้ว ในแต่ละประเทศก็จะมีการแพทย์ประจำชาติ ซึ่งเป็นการแพทย์ดั้งเดิมที่เป็นการแพทย์หลักของแต่ละชาติที่ประชาชนยอมรับใช้ ซึ่งบางครั้งแพทย์แผนปัจจุบันอาจถือว่าการแพทย์ดั้งเดิมหรือการแพทย์ประจำแต่ละชาติ เป็นการแพทย์ทางเลือกอย่างหนึ่งด้วย

รายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่างนี้คะ

 
บทสรุปผู้บริหารเรื่องโฮมีโอพาธีย์ PDF พิมพ์ อีเมล

บทสรุปผู้บริหารเรื่องโฮมีโอพาธีย์

 


 
 
 

 

ไข้เลือดออก ป้องกันรักษาด้วยโฮมีโอพาธีย์

 

ไกลจากทุกข์ โศก โรค ภัย กับหมอเขียว -ใจเพรช กล้าจน

 

การพัฒนานโยบายแห่งชาติ สุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย

 

สวนมนต์บำบัด

 

สมาธิบำบัด