• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • red color
  • green color
ผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน สำนักการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 PDF พิมพ์ อีเมล

สำนักการแพทย์ทางเลือก ขอนำเสนอผลการดำเนินงานที่สำคัญในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2554 จึงได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการดำเนินงานต่อสาธารณะประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ของสำนักการแพทย์ทางเลือกฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและผู้สนใจตามสมควร

อ่านเพิ่มเติม...
 


 
 
 

 

ไข้เลือดออก ป้องกันรักษาด้วยโฮมีโอพาธีย์

 

ไกลจากทุกข์ โศก โรค ภัย กับหมอเขียว -ใจเพรช กล้าจน

 

การพัฒนานโยบายแห่งชาติ สุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย

 

สวนมนต์บำบัด

 

สมาธิบำบัด