• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • red color
  • green color
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์และพันธกิจ PDF พิมพ์ อีเมล

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประวัติการจัดตั้ง PDF พิมพ์ อีเมล

กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 


         กองการแพทย์ทางเลือก เป็นหน่วยงานหนึ่งในกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 และ พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข โดยได้โอนหน่วยงานสถาบันการแพทย์แผนไทย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและศูนย์ความร่วมมือการแพทย์ไทย จีน และศูนย์ประสานงานการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์ มารวมกันเป็นกรมใหม่ที่มีบทบาทในเรื่องงานพัฒนาวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

        ต่อมามีการปรับปรุงโครงสร้างภายในของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกใหม่ ได้แยก กลุ่มงานความร่วมมือการแพทย์ ไทย จีน ออกไปจากกองการแพทย์ทางเลือก ไปตั้งเป็น สถาบันการแพทย์ ไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ใน ปี พ.ศ. 2547 ตามคำสั่งกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เลขที่ 158/2547 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2547 และหลังจากนั้น ในปี พ.ศ.2551 ได้มีคำสั่งภายในของกรม ยกฐานะของสำนักการแพทย์ทางเลือก เป็นกองการแพทย์ทางเลือก

         เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2552 ได้มีมติ ครม.ยกฐานะให้ สำนักการแพทย์ทางเลือก เป็นกองการแพทย์ทางเลือก ภายใต้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

 
โครงสร้างหน่วยงาน PDF พิมพ์ อีเมล
อ่านเพิ่มเติม...
 
ผู้บริหาร PDF พิมพ์ อีเมล

ผู้บริหารกองการแพทย์ทางเลือก

กองการแพทยทางเลอก

• ผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก
  นายแพทย์เทวัญ  ธานีรัตน์
  โทรศัพท์ 0-2149-5636• รองผู้อำนวยการส่วนบริหารยุทธศาสตร์
  ทันตแพทย์วิกิต  ประกายหาญ

 

• รองผู้อำนวยการฝ่ายร่วมมือระหว่างประเทศ
  แพทย์หญิงรุ่งนภา  ประสานทอง• รองผู้อำนวยการส่วนศึกษาและพัฒนา
นายวินัย แก้วมุณีวงศ์ 

        
• รองผู้อำนวยการส่วนคุ้มครองสุขภาพ
  นางสาวปราณี ลิมป์วรวรรณ

 

กองการแพทย์ทางเลือก
Division of Complementary And Alternative Medicine
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Department for Development of Thai Traditional Medicine and Alternative Medicine
โทรศัพท์  0-2149-5636
โทรสาร  0-2149-5637
 
นโยบาย PDF พิมพ์ อีเมล

นโยบาย

 
ยุทธศาสตร์ PDF พิมพ์ อีเมล

ยุทธศาสตร์

 


 
 
 

 

เข้าสู่ระบบ

ไข้เลือดออก ป้องกันรักษาด้วยโฮมีโอพาธีย์

 

ไกลจากทุกข์ โศก โรค ภัย กับหมอเขียว -ใจเพรช กล้าจน

 

การพัฒนานโยบายแห่งชาติ สุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย

 

สวนมนต์บำบัด

 

สมาธิบำบัด