• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • red color
  • green color
งานวิจัย
งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ PDF พิมพ์ อีเมล

โครงการวิจัย

เรื่อง ประสิทธิผลของยาโฮมีโอพาธีย์ ตำรับยูพาโทเรียม เพอร์ฟอเลียทุม 200 ซี
ในการควบคุมโรคไข้เลือดออก

(The Efficacy of Homeopathic Remedy Eupatorium perfoliatum 200C
for Dengue Hemorrhagic Fever Controlled)

 
ประสิทธิผลของการฝังเข็มรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังและความพึงพอใจ ต่อบริการแผนกผู้ป่วยนอก สำนักการแพทย์ทางเลือก PDF พิมพ์ อีเมล

ประสิทธิผลของการฝังเข็มรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังและความพึงพอใจ              

ต่อบริการแผนกผู้ป่วยนอก สำนักการแพทย์ทางเลือก

 

 

กาญจนาฎ   คงคาน้อย

 

บทคัดย่อ

 

                      การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา ประสิทธิผลของการฝังเข็ม เพื่อบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ เรื้อรัง จากกลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรม และศึกษาถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการฝังเข็ม   การฝึกบริหารร่างกายแบบโยคะ และการให้บริการด้านต่างๆ  แผนกผู้ป่วยนอกของสำนักการแพทย์ทางเลือก โดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยมาจากผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อจากการทำงานและมาเข้ารับการรักษาโดยการฝังเข็ม ที่สำนักการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 46 คน

                    ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 46 -55 ปี สถานภาพสมรส มีระดับการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่า อาชีพเป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนนทบุรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 20,000 บาท ลักษณะงานที่ทำส่วนใหญ่ ใช้คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือหรือนั่งอยู่กับที่นานๆ และส่วนใหญ่ออกกำลังกายนานๆครั้ง

                   ระยะเวลาเกิดอาการปวดกล้ามเนื้อ 6 – 9 เดือน โดยกลุ่มผู้ป่วยมักทราบสาเหตุของอาการเจ็บป่วย โดยผู้มารักษาส่วนใหญ่ใช้การรักษาด้วยการแพทย์ผสมผสานควบคู่ไปด้วย เช่นการนวดแผนไทย นวดกดจุดสะท้อนเท้าการรักษาด้วยสมุนไพร และส่วนใหญ่มีเศรษฐานะและการดูแลเอาใจใส่สุขภาพตนเองดี ไม่เคยมีประวัติเจ็บป่วยร้ายแรงหรือได้รับการผ่าตัดมาก่อนและมีโรคประจำตัวเพียงบางคน เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง การตรวจร่างกายทั่วไปพบว่าร่างกายปกติไม่มีความพิการ การตรวจวัดอุณหภูมิกายขณะพบแพทย์เป็นปกติ การวัดความดันโลกหิตพบความดันโลหิตค่อนข้างต่ำเพียง 1 ราย ผู้มารับการรักษาส่วนใหญ่มีอัตราการหายใจสม่ำเสมอ น้ำหนักตัวส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่าง 50 - 59 กิโลกรัม และมีความสูงอยู่ระหว่าง 150-159 เซนติเมตร

                    การศึกษาประสิทธิผลของการฝังเข็ม ก่อนและหลังการรักษา ผู้ป่วยที่ได้รับการฝังเข็มรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง จะมีอาการปวดลดลงทุกรายหลังได้รับการฝังเข็มซึ่งอาการปวดจะลดลงตามช่วงระยะเวลาของการฝังเข็มอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

                   จากการเปรียบเทียบระดับความปวด โดยใช้ Pain Scale พบว่าการฝังเข็มครั้งที่ 1 มีค่าเฉลี่ยของ Pain Scale เท่ากับ 3.47 และเมื่อฝังเข็มไปแล้ว 3 ครั้ง พบว่าหลังการฝังเข็มครั้งที่ 4 มีค่าเฉลี่ยของ Pain Scale ลดลงเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.63 และหลังการฝังเข็มครั้งที่ 7 ค่าเฉลี่ยของ Pain  Scale ลดลงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.20 มีระดับความปวดน้อยกว่าการฝังเข็มครั้งที่1  สรุปแล้วพบว่า อาการปวดลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  (  P น้อยกว่า 0.05)

 


 
 
 

 

ไข้เลือดออก ป้องกันรักษาด้วยโฮมีโอพาธีย์

 

ไกลจากทุกข์ โศก โรค ภัย กับหมอเขียว -ใจเพรช กล้าจน

 

การพัฒนานโยบายแห่งชาติ สุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย

 

สวนมนต์บำบัด

 

สมาธิบำบัด