• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • red color
  • green color
เครือข่ายความร่วมมือ
ข้อตกลงความร่วมมือ MOU PDF พิมพ์ อีเมล

 ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกับหน่วยงานภายนอก

๑. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

 

๒. ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

๓. ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล  กับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก

 

๔. บันทึกความเข้าใจในความร่วมมือระหว่าง สำนักการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมโฮมีโอพาธีย์ประเทศไทย

 

๕. บันทึกความเข้าใจในความร่วมมือระหว่างสำนักการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

๖. ข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาสปา ระหว่างวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ กับสำนักการแพทย์ทางเลือก

 

๗. ข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสาขาสปาระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

๘. ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

 

๙. บันทึกความเข้าใจศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) และสำนักการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

 

๑๐. บันทึกข้อหารือด้านความร่วมมือระหว่างกองการแพทย์ทางเลือกประเทศไทย กับองค์กร MOA International ประเทศญี่ปุ่น

 

๑๑. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  กรมการศาสนา และ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Attachments:
FileFile sizeDownloads
Download this file (001.pdf)๑. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์96 Kb1896
Download this file (002.pdf)๒. ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น88 Kb1104
Download this file (003.pdf)๓. ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล103 Kb1259
Download this file (004.pdf)๔. ความร่วมมือระหว่างศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล สมาคมโฮมีโอพาธีย์ประเทศไทย63 Kb780
Download this file (005.pdf)๕. บันทึกความเข้าใจในความร่วมมือระหว่าง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์55 Kb926
Download this file (006.pdf)๖. ความร่วมมือสนับสนุนจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาสปา 53 Kb772
Download this file (007.pdf)๗. ความร่วมมือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสาขาสปา101 Kb673
Download this file (008.pdf)๘. ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์136 Kb939
Download this file (009.pdf)๙. บันทึกความเข้าใจศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย112 Kb767
Download this file (010.pdf)๑๐. บันทึกข้อหารือด้านความร่วมมือกับองค์กรMOA International ประเทศญี่ปุ่น57 Kb828
Download this file (MOU กรมการศาสนาและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.pdf)๑๑. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1048 Kb1045
 


 
 
 

 

ไข้เลือดออก ป้องกันรักษาด้วยโฮมีโอพาธีย์

 

ไกลจากทุกข์ โศก โรค ภัย กับหมอเขียว -ใจเพรช กล้าจน

 

การพัฒนานโยบายแห่งชาติ สุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย

 

สวนมนต์บำบัด

 

สมาธิบำบัด