• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • red color
  • green color
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1( ม.ค. - เม.ย. 53) PDF พิมพ์ อีเมล

 

        เนื้อหาในฉบับนี้มีผลงานวิจัยที่น่าสนใจ 2 เรื่อง เรื่องแรกเป็นการศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากมะขามป้อม 12 สายพันธุ์ของไทย เป็นงานวิจัยพื้นฐานที่สามารถนำไปต่อยอดให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อไปได้ เรื่องที่ 2 เป็นการศึกษาเพื่อลดความวิตกกังวลของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม โดยการใช้โปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้ร่วม กับการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ซึ่งเรามักให้ความสนใจกับตัวผู้ป่วยจนลืมนึกถึงญาติที่เป็นคนคอยดูแลผู้ป่วยว่าเขาจะมีความเครียดความวิตกกังวลเกิดขึ้นด้วย นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวประสบการณ์ของแพทย์ที่ป่วยเป็นมะเร็ง ได้ใช้วิธีการแพทย์ทางเลือกหรือธรรมชาติบำบัดผสมผสานกับการรักษาของแผนปัจจุบันจนสามารถผ่านพ้นวิกฤติ ปัจจุบันก็ผันตัวเองมาเป็นผู้ให้การรักษาผู้ป่วยมะเร็งตามแนวทางการแพทย์ผสมผสาน

บทบรรณาธิการ


                    นพ.สำราญ  อาบสุวรรณ,    สุดารัตน์  ธัญจิรา


                    นพ.แพทย์พงษ์  วรพงศ์พิเชษฐ


                    ประสพสุข    อิงคะวะระ,        พันทิพา  พงศ์กาสอ


                    อุดมลักษณ์  สุขอัตตะ,  ประภัสสร  รักถาวร,   นคร  เหลืองประเสริฐ , นวลปรางค์  ไชยตะขม,  นิภา  เขื่อนควบ 


                    กาญจนา  มยุระสุวรรณ,   ดร.สุรีพร  ธนศิลป์


                  เฉลียว  ปิยะชน


 

  • ประชาสัมพันธ์ : โครงการรับอุทิศร่างกายนอกเขตกรุงเทพฯ และปรืมณฑล

               ธันวา  ตันสถิตย์       


 

 

 
 
 
 

 

ไข้เลือดออก ป้องกันรักษาด้วยโฮมีโอพาธีย์

 

ไกลจากทุกข์ โศก โรค ภัย กับหมอเขียว -ใจเพรช กล้าจน

 

การพัฒนานโยบายแห่งชาติ สุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย

 

สวนมนต์บำบัด

 

สมาธิบำบัด