• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • red color
  • green color
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (พ.ค. - ส.ค. 52) PDF พิมพ์ อีเมล

 วารสารสำนักการแพทย์ทางเลือก ได้ก้าวสู่ปีที่ 2 ฉบับที่ 2  ได้นำเสนองานวิจัยของศาสตร์การแพทย์ทางเลือก 2 เรื่อง เริ่มต้นในฉบับด้วย Aromatherapy หรือ คันธบำบัด เป็นการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันระเหยที่จำหน่ายในท้องตลาด เพื่อใช้ในธุรกิจบริการสุขภาพ และการทบทวนวรรณกรรม ในหัวข้อเรื่องผลของการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าต่อการจัดการความปวด  ยังมีบทความวิชาการ อีก 2เรื่อง ได้แก่ กายบริหารแบบโยคะสำหรับผู้สูงอายุ ประกอบด้วยภาพและเนื้อหาเขียนให้ผู้สูงอายุได้เข้าใจพร้อมลองฝึกปฏิบัติตามได้ง่าย และการนำเสนอศาสตร์การแพทย์ทางเลือกในเรื่องของโฮมีโอพาธีย์ จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้รักษาโรคชิคุนกุนยา ได้อย่างไร กองบรรณาธิการวารสารสำนักการแพทย์ทางเลือก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความวิชาการภายในฉบับ จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านที่สนใจศาสตร์การแพทย์ทางเลือก

........................................................................................................................................


                   รศ.ดร.นิจศิริ  เรืองรังษี, นพ.เทวัญ  ธานีรัตน์,  ชนิดา พลานุเวช, ชวิดา  สุขนิรันดิ์


                    สุวพร เหลืองอร่ามกุล, ลดาวัลย์ นิชโรจน์, ประคอง อิทรสมบัติ


                    นพ.แพทย์พงษ์  วรพงศ์พิเชษฐ


                    มณฑกา ธีรชัยสกุล, ปราณี  ลิมป์วรวรรณ

 


 
 
 
 

 

ไข้เลือดออก ป้องกันรักษาด้วยโฮมีโอพาธีย์

 

ไกลจากทุกข์ โศก โรค ภัย กับหมอเขียว -ใจเพรช กล้าจน

 

การพัฒนานโยบายแห่งชาติ สุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย

 

สวนมนต์บำบัด

 

สมาธิบำบัด