• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • red color
  • green color
ผู้บริหาร PDF พิมพ์ อีเมล

ผู้บริหารกองการแพทย์ทางเลือก

กองการแพทยทางเลอก

• ผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก
  นายแพทย์เทวัญ  ธานีรัตน์
  โทรศัพท์ 0-2149-5636• รองผู้อำนวยการส่วนบริหารยุทธศาสตร์
  ทันตแพทย์วิกิต  ประกายหาญ

 

• รองผู้อำนวยการฝ่ายร่วมมือระหว่างประเทศ
  แพทย์หญิงรุ่งนภา  ประสานทอง• รองผู้อำนวยการส่วนศึกษาและพัฒนา
นายวินัย แก้วมุณีวงศ์ 

        
• รองผู้อำนวยการส่วนคุ้มครองสุขภาพ
  นางสาวปราณี ลิมป์วรวรรณ

 

กองการแพทย์ทางเลือก
Division of Complementary And Alternative Medicine
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Department for Development of Thai Traditional Medicine and Alternative Medicine
โทรศัพท์  0-2149-5636
โทรสาร  0-2149-5637
 
 
 
 

 

ไข้เลือดออก ป้องกันรักษาด้วยโฮมีโอพาธีย์

 

ไกลจากทุกข์ โศก โรค ภัย กับหมอเขียว -ใจเพรช กล้าจน

 

การพัฒนานโยบายแห่งชาติ สุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย

 

สวนมนต์บำบัด

 

สมาธิบำบัด