• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • red color
  • green color
ประวัติการจัดตั้ง PDF พิมพ์ อีเมล

กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 


         กองการแพทย์ทางเลือก เป็นหน่วยงานหนึ่งในกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 และ พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข โดยได้โอนหน่วยงานสถาบันการแพทย์แผนไทย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและศูนย์ความร่วมมือการแพทย์ไทย จีน และศูนย์ประสานงานการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์ มารวมกันเป็นกรมใหม่ที่มีบทบาทในเรื่องงานพัฒนาวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

        ต่อมามีการปรับปรุงโครงสร้างภายในของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกใหม่ ได้แยก กลุ่มงานความร่วมมือการแพทย์ ไทย จีน ออกไปจากกองการแพทย์ทางเลือก ไปตั้งเป็น สถาบันการแพทย์ ไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ใน ปี พ.ศ. 2547 ตามคำสั่งกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เลขที่ 158/2547 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2547 และหลังจากนั้น ในปี พ.ศ.2551 ได้มีคำสั่งภายในของกรม ยกฐานะของสำนักการแพทย์ทางเลือก เป็นกองการแพทย์ทางเลือก

         เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2552 ได้มีมติ ครม.ยกฐานะให้ สำนักการแพทย์ทางเลือก เป็นกองการแพทย์ทางเลือก ภายใต้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

 
 
 
 

 

ไข้เลือดออก ป้องกันรักษาด้วยโฮมีโอพาธีย์

 

ไกลจากทุกข์ โศก โรค ภัย กับหมอเขียว -ใจเพรช กล้าจน

 

การพัฒนานโยบายแห่งชาติ สุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย

 

สวนมนต์บำบัด

 

สมาธิบำบัด