• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • red color
  • green color
ปีที่ 1 ฉบับปฐมฤกษ์ (ก.ย. - ธ.ค. 51) PDF พิมพ์ อีเมล

วารสารสำนักการแพทย์ทางเลือก จัดพิมพ์ขึ้นเป็นฉบับปฐมฤกษ์ ประกอบด้วยบทความวิชาการของศาสตร์การแพทย์ทางเลือกแบบหลากหลาย อาทิ โยคะ โฮมีโอพาธีย์ งานวิจัยที่ศึกษาถึงการนำระบบให้บริการสุขภาพด้วยการแพทย์ทางเลือกไปใช้ในสถานบริการ  และพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของคนไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงการศึกษาเรื่องการจัดบริการสุขภาพแบบผสมผสานในโรงพยาบาลของรัฐเป็นการนำผู้อ่านสู่ความรู้ด้านการแพทย์ทางเลือกที่มีความหลากหลาย

 


             นพ.เทวัญ  ธานีรัตน์


             ภญ.มณฑกา  ธีรชัยสกุล


 

             สิริพิมล  อัญชลีสังกาศ


             บุญใจ  ลิ่มศิลา


              ลักขณา  อังอธิภัทร, ปราณี  ลิมป์วรวรรณ, พรรณี ภานุวัฒน์สุข


  • การจัดบริการสุขภาพแบบผสมผสานในโรงพยาบาลของรัฐ : ทิศทางที่ควรจะเป็น

             มนทิพา  ทรงพานิช 
 
 
 

 

ไข้เลือดออก ป้องกันรักษาด้วยโฮมีโอพาธีย์

 

ไกลจากทุกข์ โศก โรค ภัย กับหมอเขียว -ใจเพรช กล้าจน

 

การพัฒนานโยบายแห่งชาติ สุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย

 

สวนมนต์บำบัด

 

สมาธิบำบัด