• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • red color
  • green color
ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (ก.ย. - ธ.ค. 52) PDF พิมพ์ อีเมล

กองการแพทย์ทางเลือกได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นสำนักการแพทย์ทางเลือก เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2552 ซึ่งเป็นหน่วยงาน 1 ใน 2 หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับการยกฐานะ สำหรับวารสารฉบับนี้ ได้นำเสนองานวิิจัยของศาสตร์การแพทย์ทางเลือก 3 เรื่อง ได้แก่ การศึกษาโปรแกรมการจัดการตนเองที่เน้นอาหารและการออกกำลังกายในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ผลของโปรแกรมการจัดการอาการเจ็บปวดด้วยตนเองโดยเน้นหลักอริยสัจสี่ต่อความเจ็บปวดในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับเคมีบำบัด และบทความอีก 2 เรื่อง คือ เซลล์บำบัด และประสิทธิผลการกดจุดบำบัด

 


                    เทวัญ  ธานีรัตน์     เชวงศักดิ์  ดิสถาพร    กุลธนิต  วนรัตน์


                    สมเกียรติ   ศรไพศาล   ยิ่งศักดิ์ จิตตะโคตร์   สีไพร  พลอยทรัพย์


                    ดวงใจ แซ่หยี  สุรีพร  ธนศิลป์


                    วิไลลักษณ์  ตันติตระกูล   สุรีพร  ธนศิลป์


                    ศิริพร  เสมสาร   สุรีพร  ธนศิลป์            

 
 
 
 

 

ไข้เลือดออก ป้องกันรักษาด้วยโฮมีโอพาธีย์

 

ไกลจากทุกข์ โศก โรค ภัย กับหมอเขียว -ใจเพรช กล้าจน

 

การพัฒนานโยบายแห่งชาติ สุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย

 

สวนมนต์บำบัด

 

สมาธิบำบัด