• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • red color
  • green color
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 PDF พิมพ์ อีเมล

วารสารสำนักการแพทย์ทางเลือก ได้ก้าวสู่เข้าปีทีี่ 2 สำหรับฉบับนี้มีบทความวิชาการและงานวิจัยของศาสตร์การแพทย์ทางเลือกที่น่าสนใจ ได้แก่การสวนล้างลำไส้ คีเลชั้นบำบัด โฮมีโอพาธีย์ ผลของการใช้ Eupatorium ต่อการควบคุมโรคไข้เลือดออก นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยในเรื่องการนำงานสมาธิบำบัดเป็นกิจกรรมประกอบการรักษาด้วยการแพทย์ทางเลือกสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน


             นพ.เทวัญ  ธานีรัตน์, นพ.วีรพงศ์ ชัยภัค


             ภัทร พีระพันธุ์ หินเมืองเก่า


             นพ.อมร เปรมกมล


              มณฑกา ธีรชัยสกุล,ปราณี ลิมป์วรวรรณ,ลักขณา อังอธิภัทร,ศิริพร เพิ่มพูล


              ภก.ศุภรักษ์ ศุภเอม

Attachments:
FileFile sizeDownloads
Download this file (JournalAlt2_1_Intro.pdf)บทบรรณาธิการ136 Kb151
 
 
 
 

 

ไข้เลือดออก ป้องกันรักษาด้วยโฮมีโอพาธีย์

 

ไกลจากทุกข์ โศก โรค ภัย กับหมอเขียว -ใจเพรช กล้าจน

 

การพัฒนานโยบายแห่งชาติ สุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย

 

สวนมนต์บำบัด

 

สมาธิบำบัด