• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • red color
  • green color
หลักในการพิจารณาเลือกใช้การแพทย์ทางเลือก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สำนักการแพทย์ทางเลือก   

 

ในการพิจารณาเลือกใช้การแพทย์ทางเลือกควรคำนึงถึงหลัก 4 ประการ คือ

1.หลักการมีประสิทธิผล การแพทย์ทางเลือกนั้น ๆ จะต้องได้ผลสามารถทำให้บรรเทาอาการหรือหายจากความทุกข์ทรมานที่เป็นอยู่ได้ 

2.หลักความปลอดภัย การแพทย์ทางเลือกนั้น จะต้องใช้ได้อย่างปลอดภัย โดยสามารถแก้ไขหรือป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ 

3.หลักความคุ้มค่า การแพทย์ทางเลือกนั้นจะต้องประหยัดค่าใช้จ่ายคุ้มค่า สมกับราคาซึ่งขึ้นกับเศรษฐฐานะของผู้ป่วยแต่ละคน ซึ่งไม่เหมือนกัน 

4.หลักความมีเหตุผล หรือทฤษฎีหรือกลไกของการบำบัดรักษาที่สามารถอธิบายให้เข้าใจได้ตามปรัชญาของการแพทย์ทางเลือกในแต่ละสาขา จะใช้การแพทย์สาขาใดสาขาหนึ่งมาพิจารณาตัดสินได้ยากมาก

 

 

 

 
 
 
 

 

ไข้เลือดออก ป้องกันรักษาด้วยโฮมีโอพาธีย์

 

ไกลจากทุกข์ โศก โรค ภัย กับหมอเขียว -ใจเพรช กล้าจน

 

การพัฒนานโยบายแห่งชาติ สุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย

 

สวนมนต์บำบัด

 

สมาธิบำบัด