• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • red color
  • green color
การดูแลผู้ป่วยปวดเข่าด้วยการแพทย์ผสมผสาน

 

สาระในหนังสือเล่มนี้ เป็นการถอดคำบรรยายของวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากการสัมมนาวิชาการการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 4 เรื่อง

การดูแลผู้ป่วยปวดเข่าด้วยการแพทย์ผสมผสาน ซึ่งจัดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และกองการแพทย์ทางเลือก เมื่อวันที่ 10-12 มกราคม 2550 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย หวังว่าจะเป็นข้อมูลแก่บุคลากรด้านสุขภาพและผู้สนใจทั่วไป อันเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดการศึกษาและสร้างแนวทางในการให้บริการที่เหมาะสมต่อไป

 
 
 
 

 

ไข้เลือดออก ป้องกันรักษาด้วยโฮมีโอพาธีย์

 

ไกลจากทุกข์ โศก โรค ภัย กับหมอเขียว -ใจเพรช กล้าจน

 

การพัฒนานโยบายแห่งชาติ สุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย

 

สวนมนต์บำบัด

 

สมาธิบำบัด