• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • red color
  • green color
เอกสารประกอบการนำเสนอ PDF พิมพ์ อีเมล

เอกสารประกอบการนำเสนอ
การประชุมวิชาการนำเสนอประสบการณ์
และงานวิจัยด้านการแพทย์ทางเลือกในระบบบริการสุขภาพ
ระหว่างวันที่ 6-8 มิ.ย.61 ณโรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี

1.รูปแบบการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ 
2.การวิจัยเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม
3.การใช้ยาแผนไทยในOPDคู่ขนาน
4.แนวทางพัฒนางานวิจัยการนวดกดจุดสะท้อน

 
 
 
 

 

ไข้เลือดออก ป้องกันรักษาด้วยโฮมีโอพาธีย์

 

ไกลจากทุกข์ โศก โรค ภัย กับหมอเขียว -ใจเพรช กล้าจน

 

การพัฒนานโยบายแห่งชาติ สุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย

 

สวนมนต์บำบัด

 

สมาธิบำบัด