• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • red color
  • green color

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประชุมวิชาการการแพทย์ผสมผสานไทย

ขอเชิญประชุมวิชาการการแพทย์ผสมผสานไทย
เรื่อง  “New Trend in Anti-aging Medicine 2014”
ระหว่างวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2557

ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดประชุมวิชาการ
จาก โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร   

เป็นโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต ปทุมธานี ชั้น 5 ห้องบุษบา
เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการแพทย์ ผสมผสานไทย ให้กับแพทย์เวชปฎิบัติทั่วไป
บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจ ที่จะนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการประกอบการดูแลสุขภาพประชาชน

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0863419819 (สมคิด)

รายละเ อียดเพิ่มเติม คลิ๊กเลยคะ

 
ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมสวดมนต์บำบัด

โดยการสวดมนต์บำบัดแบบไทย สู่สุขภาพดีที่ยั่งยืน เพื่อให้สร้างความตระหนักถึงประโยชน์ของการนำการสวดมนต์บำบัดมาใช้ในการดูแลสุขภาพตนเองและของประชาชน และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในชุมชน โดยได้ขอความร่วมมือจากสาธารณสุขทุกจังหวัด รายงานผลการจัดกิจกรรมตลอดระยะเวลา 3 เดือน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

 
แบบฟอร์ม รายงานผลการจัดกิจกรรมสวดมนต์บำบัด

ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมสวดมนต์บำบัดและรายงานผลการจัดกิจกรรม
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้จัดทำโครงการรณรงค์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
โดยการสวดมนต์บำบัดแบบไทย สู่สุขภาพดีที่ยั่งยืน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน จึงขอความร่วมมือให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง
ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมการสวดมนต์บำบัดเป็นประจำทุกวันที่วัดใกล้บ้าน
ตลอดช่วงเข้าพรรษาและรายงานผลการจัดกิจกรรมตามแบบฟอร์มที่แนบมานี้
ไปยังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
คุณฐิตินันท์  อินทอง  เบอร์โทร : ๐๘๑ ๘๒๖ ๗๓๖๙
Email : prayerdtam@hotmail.com
>>>ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิ๊กเลยคะ<<<

 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ

ภูมิปัญญาตะวันออก: มิติความหลากหลายกับการผสมผสานสู่บำบัดทางการพยาบาล
และการเตรียมตัวสู่อาเซียน
วันที่ 4-6 สิงหาคม 2557
ณ  ห้องอัมรินทร์ โรงแรม เอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กเลย

 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การกดจุดบำบัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

รุ่นที่ ๑๘ (วันที่ ๒๔ - ๒๘ ก.พ. ๕๗),รุ่นที่ ๑๙ (วันที่ ๒๘ เม.ย. พ.ค. ๕๗) ,
รุ่นที่ ๒๐ (วันที่ ๒๖ - ๓๐ พ.ค. ๕๗)
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ จังหวัดนนทบุรี

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบคะ 

   
ตารางการอบรมระยะสั้น ประจำปี ๒๕๕๗

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมบริการสุขภาพ

เบอร์โทรศัพท์  :  ๐๒-๑๔๙-๕๖๓๖

คุณดวงเดือน    : ๐๘๙-๔๕๕-๙๕๕๙

คุณวรรณนิษา   : ๐๘๑-๗๙๑-๙๙๒๙

ดาวน์โหลดไฟล์ตารางอบรมระยะสั่นได้ที่นี่คะ

 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ (ฝึกอบรมระยะสั้น) ประจำปี ๒๕๕๗

โครงการฝึกอบรมการสร้างเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
(อบรมระยะสั้น)  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐
ณ ห้องประชุมเบญจกูล อาคารพิพิธภัณฑ์แพทย์แผนไทย (เรือนหมอเพ็ญนภา)
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้คะ

 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร แมคโครไบโอติกส์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร แมคโครไบโอติกส์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ระหว่างวันที่ ๒ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗,ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ ณ ห้องประชุมเบญจกูล อาารพิพิธภัณฑ์แพทย์แผนไทย (เรือนหมอเพ็ญนภา)
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

รายละเอียด ตามเอกสารที่แนบนี้คะ

 

 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การนวดกดจุดสะท้อนเท้า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การนวดกดจุดสะท้อนเท้า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม - ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ ณ สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย (ยศเส) กรุงเทพฯ

รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้คะ

 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตามมาตรา ๑๒(๒)(ก) PDF พิมพ์ อีเมล

ประกาศคณะอนุกรรมการการจัดสอบความรู้การแพทย์แผนไทยฉบับที่  ๐๑๐/๒๕๕๗
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของ ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ตามมาตรา ๑๒(๒)(ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๕๖  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

สำหรับผู้ที่สมัครสอบไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และได้ยื่นความจำนงขอเข้าสอบในปี พ.ศ. ๒๕๕๗

ด้านเวชกรรมไทย

ด้านเภสัชกรรมไทย

ด้านผดุงครรภ์ไทย

ด้านนวดไทย

ด้านนวดไทย (ผู้พิการทางสายตา)

 

สำหรับผู้ที่สมัครสอบใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

ด้านเวชกรรมไทย

ด้านเภสัชกรรมไทย

ด้านผดุงครรภ์ไทย

ด้านนวดไทย

ด้านนวดไทย  (ผู้พิการทางสายตา)

 

 

แบบฟอร์มดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม คำขออุทธรณ์ เป็นผู้มีสิทธิสอบที่สมัครไว้ในปี 2555 และได้ยื่นแสดงความจำนงขอเข้าสอบ  >>>คลิ๊กเลยคะ


แบบฟอร์ม คำขออุทธรณ์ เป็นผู้มีสิทธิสอบ ของผู้ที่สมัครใหม่ประจำปี 2557 >>> คลิ๊กเลยคะ

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
 
 

เข้าสู่ระบบ

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

เรามี 552 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

โฮมีโอพาธีย์ป้องกันไข้เลือดออก

 

ไข้เลือดออก ป้องกันรักษาด้วยโฮมีโอพาธีย์